Actuele cijfers

Financiële positie

De financiële positie van ons fonds is af te leiden uit de zogeheten dekkingsgraad. De dekkingsgraad wordt uitgedrukt in een percentage. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat ons fonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle opgebouwde pensioenen te kunnen betalen en eventuele tegenvallers in slechte tijden op te vangen en het kapitaal dat ons fonds nu bezit.

Een dekkingsgraad van 100% betekent dat een pensioenfonds precies genoeg geld heeft om alle pensioenen uit te betalen, maar op lange termijn geen geld overhoudt voor bijvoorbeeld de administratiekosten of kosten voor vermogensbeheer of het verhogen van de pensioenen. Bij een dekkingsgraad van 105% heeft het pensioenfonds voor elke euro die het aan pensioen moet uitkeren €1,05 in kas.

Ontwikkeling dekkingsgraad

In onderstaande grafiek zie je hoe de (voorlopige) dekkingsgraden zich de afgelopen maanden hebben ontwikkeld. Onder deze grafiek krijg je meer uitleg over onze dekkingsgraden en wat zij betekenen.

Deze grafiek is voor een deel gebaseerd op voorlopige cijfers. De definitieve dekkingsgraden van het pensioenfonds worden één keer per jaar, namelijk per 31 december, vastgesteld. Deze vind je terug in het Jaarverslag op de Documentenpagina van de website van ons fonds. 

Welke dekkingsgraden zijn er?

In de grafiek zijn 4 dekkingsgraden opgenomen:

 1. De actuele dekkingsgraad (= gele lijn)
  Dit is een momentopname aan het einde van elke maand. Vanaf 2015 wordt deze actuele dekkingsgraad berekend op basis van de actuele UFR-rente (zonder 3-maandsmiddeling). De actuele dekkingsgraad geeft inzicht in het toekomstige verloop van de beleidsdekkingsgraad. Zolang de actuele dekkingsgraad lager ligt dan de beleidsdekkingsgraad, zal de beleidsdekkingsgraad verder dalen. Bij een stijgende actuele dekkingsgraad zal de beleidsdekkingsgraad (op termijn) ook gaan stijgen, want de beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde over de afgelopen 12 maanden.
 2. De beleidsdekkingsgraad (= groene lijn)
  Het gemiddelde van de afgelopen 12 actuele dekkingsgraden. Alle pensioenfondsen zijn op basis van het nieuwe Financieel Toetsingskader (nFTK) verplicht om vanaf 1 januari 2015 de beleidsdekkingsgraad vast te stellen. Deze dekkingsgraad is bepalend voor het bestuur bij het nemen van besluiten, bijvoorbeeld over het wel of niet verhogen van de pensioenen voor deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden. Daarnaast is deze dekkingsgraad ook belangrijk bij waardeoverdracht. Een pensioenfonds mag een waardeoverdracht alleen in behandeling nemen als de beleidsdekkingsgraad meer dan 100% is.
 3. De vereiste dekkingsgraad (= zwarte lijn)
  Deze dekkingsgraad bepaalt of ons fonds in reservetekort verkeert. Als de beleidsdekkingsgraad daalt tot onder de vereiste dekkingsgraad, moet ons fonds een herstelplan indienen bij toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). In dit herstelplan moet staan hoe ons fonds ervoor zorgt dat binnen een termijn van 10 jaar de beleidsdekkingsgraad weer boven de vereiste dekkingsgraad komt te liggen. Lijkt het op voorhand niet te lukken om binnen de termijn van 10 jaar uit tekort te komen, dan moet ons fonds direct 1/10de van het tekort wegwerken via een verlaging van de opgebouwde pensioenen. Dit geldt voor alle tot dan toe opgebouwde pensioenen en dus ook voor de pensioenen die op dat moment al uitgekeerd worden.
 4. De minimaal vereiste dekkingsgraad (= rode lijn)
  Deze dekkingsgraad is belangrijk bij het bepalen of het fonds in dekkingstekort verkeert en vormt een absolute ondergrens. Als de beleidsdekkingsgraad op 31 december van 6 opeenvolgende jaren onder de minimaal vereiste dekkingsgraad ligt, moet ons fonds daarna direct maatregelen nemen om uit dekkingstekort komen. Deze maatregel zal dan bestaan uit het per direct verlagen van alle tot dan toe opgebouwde pensioenen en dus ook de pensioenen die op dat moment al uitgekeerd worden.

Ten slotte is er nog een vijfde dekkingsgraad waar het bestuur rekening mee houdt. Deze is –omwille van de leesbaarheid– niet in de grafiek opgenomen. Dit is de zogeheten reële dekkingsgraad. Deze is voor ons fonds vastgesteld op 89,5% (2e kwartaal 2019). Een reële dekkingsgraad van 100% wil zeggen dat er volgens bepaalde regels voldoende vermogen is om naar verwachting structureel elk jaar de pensioenen te verhogen, zodat ze meestijgen met de algemene prijsstijgingen. Ook deze dekkingsgraad moet gerapporteerd worden aan de toezichthouder. De reële dekkingsgraad is voor het bestuur daarom ook belangrijk bij het besluit over de jaarlijkse verhoging van de pensioenen (ook wel: toeslagverlening).

Effect lage rente op de dekkingsgraad

De rente is al lange tijd erg laag. Een lage rente is slecht voor de financiële positie van een pensioenfonds. Het is een beetje vergelijkbaar met een lage rente op je spaarrekening. Is de rente hoog, dan ontvang je meer geld van de bank en heb je straks een hoger bedrag over. Is de rente laag, dan houd je later minder over.
Hoe lager de rente, des te meer geld moet ons fonds opzij zetten als een soort buffer, zodat er ook straks nog voor iedere deelnemer pensioen is. Hierdoor is onze financiële positie verslechterd.

Herstelplan

De beleidsdekkingsgraad is in december 2015 gedaald onder de vereiste dekkingsgraad. Dat betekent dat er formeel sprake is van een reservetekort. Als gevolg daarvan heeft ons fonds een herstelplan ingediend bij DNB.

Meer weten?

Wil je meer weten over de ontwikkelingen in de dekkingsgraad van ons fonds in de afgelopen maanden? Lees de eerder verschenen nieuwsberichten hierover in het nieuwsoverzicht.