Beleggingsbeleid

Ons fonds streeft ernaar om op lange termijn een goed pensioen voor je te regelen. Dat doet het fonds door de pensioenpremie zorgvuldig te beleggen. Hoe ons fonds belegt, staat in het beleggingsplan en de Actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN).

Waarom beleggen?

Als een fonds alleen maar zou sparen, dan zou het fonds op de lange termijn niet genoeg geld hebben om alle pensioenen te kunnen betalen. Je pensioen zou veel lager uitvallen of je zou meer pensioenpremie moeten betalen. Daarom belegt een pensioenfonds.

Hoe gaat dat in zijn werk?

Het bestuur bepaalt het beleggingsbeleid voor het fonds. Het bestuur kijkt hierbij naar studies en adviezen van interne en externe adviseurs (ALM-studieAfkorting voor Asset Liability Management. Dit is een studie die inzicht geeft in de mate waarin het fonds op de lange termijn aan zijn verplichtingen kan voldoen, rekening houdend met het beleid dat het fonds hanteert op onder meer het gebied van beleggingen, toeslagverlening en premievaststelling., externe vermogensbeheerders, marktomstandigheden, haalbaarheidstoets). Op basis van dit beleggingsbeleid beslist het bestuur elk jaar waarin belegd gaat worden. Dat legt het bestuur vast in het beleggingsplan.

Uitvoering

Het fonds belegt niet zelf, maar heeft hiervoor een contract met een vermogensbeheerder afgesloten. Deze vermogensbeheerder voert het beleggingsplan van ons fonds uit. Het fonds controleert daarbij of zij zich aan de afspraken uit het beleggingsplan houden. De vermogensbeheerder van ons fonds is BMO Global Asset Management in Amsterdam.

Zij zijn experts op het gebied van beleggen en hebben mensen in dienst die de hele dag voor allerlei organisaties en fondsen de beleggingen verzorgen. Daardoor zijn de kosten lager dan wanneer we dat alleen voor het fonds zelf zouden moeten doen.

Beheersen van risico's

Aan beleggen zijn risico's verbonden. Beleggingen kunnen door omstandigheden meer of minder waard worden. Uiteraard houdt het fonds deze risico’s in de gaten. Hoe dat gebeurt, staat op de pagina Risicomanagement.

Verantwoord beleggen

Bij beleggen houdt ons fonds rekening met de eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid. Hierover zijn regels opgesteld. De vermogensbeheerder moet deze regels bij zijn werkzaamheden voor ons fonds ook in acht nemen. In deze regels staat dat ons fonds niet betrokken wil zijn bij:

  • schendingen van mensenrechten
  • kinderarbeid
  • fraude of corruptie
  • milieuvervuiling
  • omstreden wapens
  • dierproeven

De werkgever kiest voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid. Ons fonds onderschrijft die uitgangspunten ook en belegt daarom uitsluitend in duurzame aandelenfondsen, de zogeheten ESG-fondsen.

Heb je vragen of opmerkingen over het beleggingsbeleid? Neem dan contact op met de Pensioendesk Sligro bij AZL. Wil je meer weten over de beleggingen, het beleid, de kosten en de opbrengsten? Lees onze jaarverslagen op de Documentenpagina.