Veelgestelde vragen

Antwoorden op veelgestelde vragen

Heb je een vraag over je pensioen of zaken rondom je pensioen? Bekijk onderstaande veelgestelde vragen om te ontdekken of je vraag al door ons beantwoord is. Staat je vraag hier niet tussen? Neem dan contact met ons op.

Bekijk alle vragen

Mijnpensioenoverzicht.nl

 • Wat vind je op Mijnpensioenoverzicht.nl?

  Je krijgt een overzicht van hoeveel pensioen je in totaal kunt verwachten als je met pensioen gaat:

  • hoeveel AOW-pensioen je gaat ontvangen van de overheid
  • hoeveel aanvullend pensioen je daarnaast tot nu toe hebt opgebouwd tijdens je loopbaan bij je werkgever(s)
  • bij welke pensioenfondsen of verzekeraars je pensioen hebt opgebouwd
  • wat je te bereiken pensioen is als je situatie niet verandert
  • hoeveel je nabestaanden krijgen als je komt te overlijden (voor het pensioen van ons fonds geldt hier een uitzondering, lees meer bij: 'Je ziet op Mijnpensioenoverzicht.nl geen partnerpensioen')
  • welke gebeurtenissen van invloed zijn op je pensioen
  • contactgegevens van je pensioenfondsen of verzekeraars

  Je pensioenbedragen worden getoond in bruto en netto bedragen. Deze cijfers worden drie keer per jaar geactualiseerd. De netto bedragen zijn gebaseerd op de huidige belastingregels.

  Daarnaast vind je je gezamenlijk pensioen als je samen met je partner inlogt en een overzicht van je pensioen op drie verschillende ingangsdata:

  • twee jaar voor je AOW-datum
  • op je AOW-datum zelf en
  • één jaar na je AOW-datum

  Je krijgt ook een Uniform Pensioenoverzicht (UPO) van ons fonds. Dit overzicht betreft alleen het pensioen dat je bij ons pensioenfonds hebt opgebouwd in bruto jaarbedragen. In Mijn Pensioencijfers is voor werknemers, oud-werknemers en gepensioneerden jaarlijks een actueel UPO beschikbaar. Daarnaast sturen wij werknemers en gepensioneerden dit pensioenoverzicht één keer per jaar per post. Oud-werknemers krijgen minimaal eens in de vijf jaar hun UPO per post toegestuurd.

 • Hoe actueel en betrouwbaar is de informatie op Mijnpensioenoverzicht.nl?

  De informatie die je vindt op Mijnpensioenoverzicht.nl komt rechtstreeks van de Sociale Verzekeringsbank, pensioenfondsen en pensioenverzekeraars. Daarom zijn de cijfers actueel en betrouwbaar.
  Ons fonds geeft de cijfers drie keer per jaar door. Dat betekent dat eventuele veranderingen in je werk of privé drie keer per jaar aangepast worden op Mijnpensioenoverzicht.nl.
  Pensioenfondsen en pensioenverzekeraars voeren nieuwe informatie op verschillende momenten in op Mijnpensioenoverzicht.nl. Dat moment heet een peildatum. Daarom verschilt de ’peildatum’ van de gegevens op Mijnpensioenoverzicht.nl per fonds of verzekeraar. De peildatum wordt aangegeven met de ’stand per…. (dd/mm/jjjj)’.

  Anders dan op je pensioenoverzicht

  De cijfers op je UPO worden één keer per jaar verstrekt (met als peildatum 1 januari van het kalenderjaar). Daardoor kan het zijn dat je actuelere informatie vindt op Mijnpensioenoverzicht.nl dan op het UPO van ons fonds.

 • Kan je partner inloggen op Mijnpensioenoverzicht.nl om het partnerpensioen te zien?

  Nee, je partner kan met zijn of haar DigiD niet zien wat er aan partnerpensioen is geregeld via de pensioenregelingen waaraan jij deelneemt of via andere werkgevers deelgenomen hebt. Het is wel mogelijk om samen met je partner in te loggen en het gezamenlijke pensioen te bekijken. Je ziet dan een overzicht van je ouderdomspensioen voor jezelf en van je partnerpensioen voor je partner als je komt te overlijden.

 • Mis je pensioen op Mijnpensioenoverzicht.nl?

  Dan kan het zijn dat een pensioenfonds je adresgegevens niet heeft omdat je bijvoorbeeld vergeten bent dat je bij dat pensioenfonds in het verleden pensioen hebt opgebouwd. Bijvoorbeeld omdat je in het buitenland woont of hebt gewoond. Dan staat er pensioen voor je klaar, maar kan het pensioenfonds dit pensioen niet aan je uitkeren omdat ze geen adresgegevens van je hebben. Dit wordt een ‘vergeten pensioen’ genoemd. Op Mijnpensioenoverzicht.nl vind je contactgegevens voor vragen over vergeten pensioenen. 

 • Kun je op Mijnpensioenoverzicht.nl je pensioen plannen?

  Nee. Mijnpensioenoverzicht.nl kent geen pensioenplanner. Er is daar dus geen tool beschikbaar waarmee je je pensioen kunt plannen. Mijnpensioenoverzicht.nl geeft je een overzicht van de huidige stand van zaken. Ook zie je welke veranderingen in je privé- en werksituatie van invloed kunnen zijn op de hoogte van je eigen pensioen, zoals een scheiding of het wisselen van baan. Verder kun je een vergelijking maken tussen je huidige inkomen en je inkomen van later. De website wordt in de komende jaren uitgebreid met meer informatie over je te bereiken pensioen als je situatie niet verandert in verschillende scenario’s.

Bekijk alle vragen

Uniform Pensioenoverzicht

 • Wat staat er op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO)?

  Op het pensioenoverzicht zie je wat je aan pensioen hebt opgebouwd bij ons pensioenfonds tot aan de peildatum. Deze peildatum is 1 januari van een kalenderjaar. Wijzigingen die zich voordoen na de peildatum zie je terug in het pensioenoverzicht van volgend jaar. Een opsomming van alle onderdelen en uitleg vind je op de pagina Uniform Pensioenoverzicht.

 • Wanneer krijg je een Uniform Pensioenoverzicht (UPO)?

  Jaarlijkse geactualiseerd beschikbaar in Mijn Pensioencijfers voor:

  • werknemers,
  • oud-werknemers en
  • gepensioneerden

  Daarnaast krijgen werknemers die nu pensioen opbouwen bij ons fonds dit overzicht elk jaar per post. Gepensioneerden ontvangen dit overzicht ook elk jaar.
  Oud-werknemers die hun pensioen bij ons fonds hebben laten staan toen ze uit dienst gingen, krijgen dit overzicht minimaal elke 5 jaar per post toegestuurd.

 • Waarom staat er geen partner op je Uniform Pensioenoverzicht (UPO)?

  Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap ontvangen we de gegevens van je partner automatisch via de basisregistratie persoonsgegevens van de gemeente waar je staat ingeschreven. Ook echtscheiding/beëindiging geregistreerd partnerschap krijgen we op deze manier door. Sta je niet ingeschreven bij een gemeente in Nederland, dan moet je zelf deze informatie doorgeven aan ons via de Pensioendesk Sligro bij AZL.

  Wanneer je samenwoont (of dat nu in Nederland of in het buitenland is), krijgen we geen partnergegevens door via de gemeentelijke administratie. Je moet in dat geval zelf je partner aanmelden (en eventueel ook afmelden) bij ons. Alleen dan kunnen we ervoor zorgen dat eventuele nabestaanden in aanmerking komen voor pensioen als jij komt te overlijden. Meer informatie hierover vind je op de pagina Samenwonen.

 • De gegevens op je Uniform Pensioenoverzicht (UPO) kloppen niet of zijn gewijzigd, wat te doen?

  Als je gegevens niet kloppen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de Pensioendesk Sligro bij AZL. Wil je nog gegevens wijzigen? Dan kan dat ook via de Pensioendesk Sligro bij AZL.
  Wijzigingen die je hebt doorgegeven op of na 1 januari van enig jaar, komen pas in het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) van het daaropvolgende jaar te staan.

 • Als er niets verandert, hoe ziet je pensioen er dan straks uit?

  Op het UPO staat een bedrag dat jij straks aan pensioen krijgt als je met pensioen gaat. Daarbij gaan we ervan uit dat alles blijft, zoals het nu is. De kans is echter heel klein dat er tussen nu en je pensioendatum niets verandert in je werk- of privésituatie of bij ons pensioenfonds. Daarnaast kan de overheid regels aanpassen, waardoor je pensioen anders uitpakt. Ook de economie speelt een belangrijke rol.
  Op www.mijnpensioenoverzicht.nl kun je een inschatting zien van hoeveel pensioen je kunt bereiken of verwachten. Dat is een voorspelling op basis van de gegevens die nu bekend zijn. Het bedrag dat je daar ziet, is echter geen toezegging maar een indicatie. Eind 2019 zie je wat je pensioen kan zijn in verschillende scenario’s. In 2020 zie je deze scenario’s ook op je UPO terug.

Bekijk alle vragen

De overgang van onze pensioenregeling naar een APF

 • Wat is een Algemeen Pensioenfonds (APF)?

  Een APF is een ‘gewoon’ pensioenfonds, zoals ons fonds. Het grote verschil is dat er één professioneel bestuur is dat binnen één pensioenfonds voor meerdere werkgevers (verschillende) pensioenregelingen uitvoert. Het bestuur komt dus niet meer uit onze eigen onderneming en heeft geen banden met onze branche, maar bestaat uit pensioenprofessionals. Ze hebben geen ‘groen bloed’, maar wel veel verstand van pensioenen. Je pensioen is daar in goede handen.

 • Welke uitvoeringsvormen voor een pensioenregeling zijn er in Nederland?

  Een werkgever die een pensioen regelt voor zijn werknemer is verplicht om deze onder te brengen bij een onafhankelijke pensioenuitvoerder. Zo kan de werkgever het pensioen van de deelnemers regelen, onafhankelijk van het reilen en zeilen van de onderneming. Zo staat dat in de Pensioenwet. In diezelfde wet staat beschreven welke uitvoeringsvormen in Nederland zijn toegestaan:

  1. Bedrijfstakpensioenfonds (bpf)

  Meestal is dit een verplicht gesteld pensioenfonds dat de pensioenregeling uitvoert voor een (deel van een) bepaalde bedrijfstak. Bijvoorbeeld: Bpf Foodservice. Sligro Food Group valt officieel onder de verplichtstelling van deze bpf, maar heeft een vrijstelling gekregen om voor een andere uitvoeringsvorm te kiezen

  2. Ondernemingspensioenfonds (opf)

  Dit is een fonds dat de pensioenregeling uitvoert voor een onderneming of een groep van ondernemingen. Bijvoorbeeld ons Sligro Pensioenfonds.

  3. Algemeen pensioenfonds (APF)

  Een algemeen pensioenfonds voert voor verschillende werkgevers pensioenregelingen uit. Elke regeling heeft zijn eigen kring. De kringen staan los van elkaar, maar vallen allemaal onder één bestuur. Zie hierover ook de vraag Wat is een APF?

  4. Premiepensioeninstelling (PPI)

  Een PPI regelt de opbouw van een pensioenkapitaal. Wie met pensioen gaat, moet met dit kapitaal bij een verzekeraar een uitkering kopen. Voor een uitkering aan nabestaanden voor het geval iemand voor zijn pensioen overlijdt of voor de pensioenopbouw als een werknemers arbeidsongeschikt wordt, sluit de PPI een aparte collectieve verzekering af.

  5. Verzekeringsmaatschappij

  Ook verzekeraars kunnen een pensioenregeling uitvoeren.

  Er zijn ook nog beroepspensioenfondsen, waar mensen samen pensioen opbouwen die allemaal hetzelfde beroep uitoefenen waarbij ze niet bij iemand in dienst zijn. Bijvoorbeeld apothekers of fysiotherapeuten.

 • Wat is een kring?

  In een APF kunnen werkgevers kiezen om hun pensioenregeling in een kring onder te brengen. In een kring zit één bepaald soort pensioenregeling. In een pensioenregeling staat hoe je je pensioen opbouwt, bijvoorbeeld hoeveel premie je betaalt en hoeveel pensioen je daarvoor terugkrijgt. Er kunnen meer werkgevers in één kring zitten als ze precies dezelfde pensioenregeling hebben. Binnen die kring delen de deelnemers risico’s met elkaar, zoals dat ook gebeurt in een ‘gewoon’ pensioenfonds. Bijvoorbeeld bij arbeidsongeschiktheid (dat je toch een pensioen opbouwt) of overlijden (dat je partner een uitkering krijgt). Bij de APF krijgen wij straks een eigen kring voor onze basispensioenregeling.

 • Wat is een Belanghebbendenorgaan (BO)?

  Een BO doet binnen een kring van een APF (bijna) hetzelfde wat het Verantwoordingsorgaan (VO) bij ons fonds doet: de medezeggenschap regelen voor alle mensen die hun pensioen bij het fonds hebben. Pensioenfondsbesturen moeten namelijk periodiek verantwoording afleggen over het gevoerde beleid aan (vertegenwoordigers van) alle belanghebbenden: deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en werkgevers. Centraal staat de vraag of het bestuur in zijn besluiten rekening heeft gehouden met de belangen van álle belanghebbenden. Een APF moet voor elke collectiviteitskring een medezeggenschapsorgaan instellen. Het BO heeft adviestaken, aangevuld met goedkeuringsrechten voor besluiten die de risicoverdeling of het voorbestaan van het pensioenfonds raken. Net als bij een VO zitten in de BO vertegenwoordigers van alle belanghebbenden: werkgever, pensioengerechtigden en deelnemers.

 • Waarom kiest ons fonds voor een Algemeen Pensioenfonds?

  Er is geen tijd of capaciteit nodig vanuit de werkgever voor bemensing van een fondsbestuur. Dat is een voordeel naar de toekomst toe. We hebben nu een goed bestuur, maar de eisen van de wetgever en de toezichthouders aan deze bestuurders nemen toe. Daardoor wordt het voor ons fonds steeds moeilijker om goede mensen te vinden voor het fondsbestuur die dit werk naast hun werk voor Sligro Food Group op een goede manier erbij kunnen doen. Vorig jaar is ons bestuur daarom uitgebreid met twee bestuurders van buiten onze onderneming: Judith van de Ree en Rob Oosterhout.
  Doordat een APF voor meer werkgevers de uitvoering regelt, kunnen we de kosten delen met anderen. Daardoor is de APF goedkoper dan het hebben van een eigen pensioenfonds. Omdat we een eigen kring krijgen, kunnen we de herkenbaarheid van onze eigen pensioenregeling behouden tegen acceptabele kosten.