De overgang van onze pensioenregeling naar een APF

Antwoorden op veelgestelde vragen

Terug naar het overzicht
 • Wat betekent de keuze voor een APF voor mijn pensioen?

  Bij de APF krijgen wij straks een eigen kring voor onze basispensioenregeling. Deze kring gaat ‘Kring Sligro Food Group’ heten. Aan de precieze invulling hiervan wordt nu gewerkt.

 • Waarom verandert de pensioenregeling?

  Alle achtergronden lees je in deze brief.

 • Wat verandert er aan de pensioenregeling?

  Dat is niet voor iedereen hetzelfde! Iedere werknemer heeft een brief gehad met de wijzigingen in de pensioenregeling die na 1 oktober 2019 gaan gelden. Daarnaast heeft het pensioenfonds iedereen apart geïnformeerd over de gevolgen van de overgang naar Centraal Beheer APF (hierna CB APF) voor de opgebouwde en ingegane pensioenen. Alle brieven vind je op de pagina Documenten. Een opsomming van de wijzigingen zie je in dit document.

  De belangrijkste vind je hieronder:

  -

  1. De pensioenrichtleeftijd gaat naar 68 jaar
   De pensioenrichtleeftijd van het ouderdomspensioen gaat van de eerste dag van de maand waarin je 67 wordt naar de dag waarop je 68 wordt. Dat betekent niet dat je pensioen dan pas ingaat. Je kunt, net zoals nu, zelf kiezen wanneer je je pensioen wilt laten ingaan. De eerst mogelijke pensioendatum blijft 5 jaar voor je AOW-datum.
   De pensioenrichtleeftijd van je opgebouwde pensioen wordt ook 68 jaar. Hierdoor is de jaarlijkse uitkering hoger geworden. Als je het pensioen vervroegt wordt het pensioen herrekend en zal de uitkering lager worden.
  2. Veranderingen in het partnerpensioen
   Partnerpensioen is pensioen voor je partner als jij komt te overlijden. Nu is het partnerpensioen een verzekering, zolang je in dienst bent. Dat gaat veranderen. Je krijgt straks een zogeheten opgebouwd partnerpensioen. Dit partnerpensioen kun je eventueel op pensioendatum uitruilen in extra ouderdomspensioen.
   Om ervoor te zorgen dat u een partnerpensioen over de diensttijd vóór 1 oktober 2019 heeft, wordt het ouderdomspensioen wat u opgebouwd heeft op 30 september 2019 uitgeruild voor een ouderdomspensioen in combinatie met 70% partnerpensioen.
   Hiervoor gebruiken we een stukje van je ouderdomspensioen. Dat gaat omlaag. Het partnerpensioen is na de omzetting 70% van je ouderdomspensioen. Bij de omzetting wordt ook een wezenpensioen gevormd. Wil je dit niet? Dan moet je vóór 20 september 2019 bezwaar maken.
  3. Partnerpensioen voor samenwonenden
   Als je ongehuwd samenwoont en aan de voorwaarden voldoet, heeft je partner recht op partnerpensioen. Deze voorwaarden zijn vereenvoudigd. In de nieuwe pensioenregeling is er sprake van een partnerschap indien je minimaal zes maanden samenwoont volgens de Basisregistratie Personen of als je korter samenwoont indien je een samenlevingscontract hebt getekend bij een notaris. Er zijn meer voorwaarden. Lees ze straks in het CB APF-reglement.
   De partners die zijn opgenomen in de administratie van ons fonds, worden doorgegeven aan CB APF. Als je nog niet zo lang samenwoont of als je partner op grond van de nieuwe voorwaarden gaat voldoen aan het partnerbegrip dan kun je dit na oktober melden op je persoonlijke pagina bij CB APF.
  4. De ingangsdatum van het partnerpensioen en wezenpensioen wijzigt
   De ingangsdatum is nu de eerste dag van de maand waarin je overlijdt en dat wordt de overlijdensdatum.
  5. Wijziging in pensioen dat is opgebouwd vóór het jaar 2002
   Was je voor 2002 in dienst en heb je toen bij ons fonds pensioen opgebouwd? Dan heb je nog recht op een partnerpensioen dat je niet kunt uitruilen, een zogeheten niet-uitruilbaar partnerpensioen. Dat wordt omgezet in een uitruilbaar partnerpensioen dat je later eventueel kunt uitruilen voor ouderdomspensioen, bijvoorbeeld als je geen partner hebt op het moment dat je met pensioen gaat.
  6. Keuze voor ‘laag-hoog’ vervalt
   De keuzemogelijkheid vervalt om eerst een lager pensioen te ontvangen en daarna een hoger pensioen. Als je de eerste jaren een lager pensioen wilt, kun je wel voor een deeltijdpensioen kiezen. Omgekeerd, eerst een hoger pensioen en daarna minder, blijft wel mogelijk. Alleen niet langer in combinatie met een deeltijdpensioen.
  7. Word je na 1 oktober 2019 ziek en vervolgens arbeidsongeschikt?
   Dan gelden er andere premievrijstellingspercentages voor de premievrije opbouw van je pensioen. Deze wijziging geldt dus alleen voor iedereen die vanaf 1 oktober 2019 ziek wordt en als gevolg van deze ziekte arbeidsongeschikt wordt. Ook geldt dit voor de werknemers waarvan het arbeidsongeschiktheidspercentage na 1 oktober 2019 hoger wordt.
 • Is het zeker het dat de wijzigingen doorgaan?

  Voor de wijzigingen in de pensioenregeling voor de toekomstige pensioenopbouw hoeft niet gewacht te worden op groen licht van toezichthouder De Nederlandsche Bank. Die besluit alleen over de verhuizing en de omzettingen van je op 30 september 2019 opgebouwde pensioen. De wijziging van het pensioenreglement is een afspraak tussen werkgever en sociale partners.
  In verband met de verhuizing wordt per 30 september 2019 een overgangsbepaling toegevoegd aan ons pensioenreglement 2015.

 • Je bent arbeidsongeschikt. Krijg je minder pensioen?

  Nee. Als jij nu arbeidsongeschikt bent, wordt de nieuwe pensioenregeling ook op jou van toepassing. Het percentage van de premievrijstelling verandert echter niet. Je blijft pensioen opbouwen volgens het premievrijstellingspercentage dat nu voor jou geldt. Voor nieuwe arbeidsongeschikten gaan nieuwe regels gelden.

 • Pensioenrichtleeftijd 68 jaar. Gaat je pensioen in als je 68 jaar wordt?

  Nee, je kunt je pensioen laten ingaan op een moment dat jij dat wilt. Dat kan eerder dan 68 jaar zijn. Bijvoorbeeld tegelijk met je AOW van de overheid. 

 • Wat is een niet-uitruilbaar partnerpensioen?

  Partnerpensioen is pensioen voor je partner. Dat krijgt je partner als jij komt te overlijden. Voor 2002 werd het partnerpensioen opgebouwd. Dit partnerpensioen was niet-uitruilbaar. Je kon het dus niet inruilen voor meer pensioen voor jezelf als je uit dienst ging of met pensioen. In de nieuwe regeling wordt dat niet-uitruilbare partnerpensioen omgezet in een partnerpensioen dat je wel kunt uitruilen in ouderdomspensioen als je met pensioen gaat.
  Ben je in dienst gekomen na 2002? Dan was je partnerpensioen anders geregeld. Dit was een verzekering zolang je in dienst was. 

 • Wat gebeurt er als je geen bezwaar maakt tegen de omzetting van ouderdomspensioen in partnerpensioen?

  Dan wordt een stukje ouderdomspensioen van jou gebruikt om een partnerpensioen voor je partner te regelen. Bij een onverhoopt overlijden krijgt je partner dan een hoger partnerpensioen. Ga je uit dienst of met pensioen? Dan staat dat pensioen klaar voor je partner. Heb je geen partner? Dan kun je het partnerpensioen op je pensioendatum altijd nog uitruilen voor extra ouderdomspensioen voor jezelf. Let op: het is altijd de bedoeling geweest om een stukje ouderdomspensioen uit te ruilen voor partnerpensioen bij uitdiensttreding of pensionering. Bij uitdiensttreding gebeurde dit standaard, en ook bij pensionering was dit de standaard (maar dan konden deelnemers van de uitruil afzien). Het gebeurt nu alleen iets eerder door de wijziging van de pensioenregeling.

 • Wat gebeurt er als je wel bezwaar maakt tegen de omzetting van ouderdomspensioen in partnerpensioen?

  Dan is er alleen partnerpensioen voor je partner over het pensioen dat je hebt opgebouwd voor 2002 of vanaf 1 oktober 2019. Je ouderdomspensioen gaat dan niet omlaag. Je kunt bezwaar maken tegen de uitruil tot 20 september 2019.

 • Kun je bezwaar maken tegen de verhuizing van je pensioen?

  Nee, dat kan niet. Ons fonds mag zelfstandig beslissen tot deze verhuizing en houdt daarna op te bestaan. Het is niet mogelijk om je pensioen bij ons te laten staan. Toezichthouder De Nederlandsche Bank controleert of alles goed gaat. Ben je uit dienst? En bouw je nu ergens anders pensioen op? Dan kun je wel besluiten om je pensioen mee te nemen.

 • Kun je het pensioen afkopen nu het verhuist naar een andere pensioenuitvoerder?

  Nee, pensioen afkopen (= in één keer uitbetalen) kan niet. Ben je uit dienst? En bouw je nu ergens anders pensioen op? Dan kun je wel je pensioen meenemen naar je nieuwe pensioenfonds of verzekeraar.
  Gaat het om een klein pensioen, omdat je maar kort in dienst was (= lager dan € 484,09 (2019) bruto per jaar)? Dan wordt je pensioen straks automatisch overgedragen naar de pensioenuitvoerder waar je nu pensioen opbouwt. 

 • Wij wonen nog niet zo lang samen. Kun je je partner aanmelden?

  Als jullie voldoen aan de voorwaarden van partnerschap op grond van het huidige pensioenreglement kun je je partner aanmelden. 
  Na 1 oktober 2019 doe je dat bij bij CB APF. Door de wijziging van de voorwaarden van het partnerbegrip kun je je partner al aanmelden als je een half jaar op één adres staan ingeschreven zijn of een samenlevingscontract hebben.

 • Wat verandert als je al (in deeltijd) met pensioen bent?

  Dan verandert de hoogte van je pensioenuitkering niet. Een pensioen dat is ingegaan, staat vast. Dat geldt ook voor partners die een partnerpensioen ontvangen en voor wezen die een wezenpensioen ontvangen. Het enige dat wijzigt, is dat de uitkering niet meer door ons pensioenfonds, maar door CB APF wordt gedaan.

 • Wat gebeurt er met een wijziging die je hebt doorgegeven?

  Wijzigingen worden door ons fonds in behandeling genomen. Na 1 oktober 2019 worden wijzigingen door CB APF in behandeling genomen. Heb je nu een wijziging? Geef hem zo snel mogelijk door.

 • Wat gebeurt er met de pensioenen die na 1 oktober ingaan?

  Je krijgt van ons informatie over je pensioeningang enkele maanden voor je AOW-leeftijd. Het kan zijn dat je al hebt doorgegeven hoe je wilt dat jouw pensioen ingaat na 1 oktober 2019. Jouw keuzes legt ons fonds vast en geven we door aan CB APF. Straks keert CB APF het pensioen aan je uit.

 • Wat als ik nu al een uitkering van het pensioenfonds ontvang?

  De ingegane uitkeringen worden ook overgedragen naar CB APF. De uitkering over de maand oktober en de volgende uitkeringen ontvang je van CB APF.

  CB APF maakt de uitkering op de 25ste van de maand aan je over. Valt de 25ste van de maand in het weekend of is het een feestdag, dan maakt CB APF de uitkering aan je over op de laatste werkdag vóór de 25ste.

  Echter, in de decembermaand maakt CB APF de uitkering aan je over op de laatste donderdag vóór het kerstloze weekend (voor 2019: 19 december).

 • Vanaf wanneer kan ik in het Pensioenregister zien, dat mijn pensioen is overgedragen?

  De waarde van je pensioen per 30 september 23.59 uur (dus na de omzettingen) wordt overgedragen naar CB APF. Hier krijg je een overzicht van. Deze waarde wordt ook in het pensioenregister opgenomen. Je opbouw vanaf 1 oktober 2019 kun je zien op uw persoonlijke pagina bij CB APF. Vanaf 1 april 2020 zal in het pensioenregister de waarde van je totale pensioen bij CB APF zichtbaar zijn.

 • Welke uitvoeringsvormen voor een pensioenregeling zijn er in Nederland?

  Een werkgever die een pensioen regelt voor zijn werknemer is verplicht om deze onder te brengen bij een onafhankelijke pensioenuitvoerder. Zo kan de werkgever het pensioen van de deelnemers regelen, onafhankelijk van het reilen en zeilen van de onderneming. Zo staat dat in de Pensioenwet. In diezelfde wet staat beschreven welke uitvoeringsvormen in Nederland zijn toegestaan:

  1. Bedrijfstakpensioenfonds (bpf)

  Meestal is dit een verplicht gesteld pensioenfonds dat de pensioenregeling uitvoert voor een (deel van een) bepaalde bedrijfstak. Bijvoorbeeld: Bpf Foodservice. Sligro Food Group valt officieel onder de verplichtstelling van deze bpf, maar heeft een vrijstelling gekregen om voor een andere uitvoeringsvorm te kiezen

  2. Ondernemingspensioenfonds (opf)

  Dit is een fonds dat de pensioenregeling uitvoert voor een onderneming of een groep van ondernemingen. Bijvoorbeeld ons Sligro Pensioenfonds.

  3. Algemeen pensioenfonds (APF)

  Een algemeen pensioenfonds voert voor verschillende werkgevers pensioenregelingen uit. Elke regeling heeft zijn eigen kring. De kringen staan los van elkaar, maar vallen allemaal onder één bestuur. Zie hierover ook de vraag Wat is een APF?

  4. Premiepensioeninstelling (PPI)

  Een PPI regelt de opbouw van een pensioenkapitaal. Wie met pensioen gaat, moet met dit kapitaal bij een verzekeraar een uitkering kopen. Voor een uitkering aan nabestaanden voor het geval iemand voor zijn pensioen overlijdt of voor de pensioenopbouw als een werknemers arbeidsongeschikt wordt, sluit de PPI een aparte collectieve verzekering af.

  5. Verzekeringsmaatschappij

  Ook verzekeraars kunnen een pensioenregeling uitvoeren.

  Er zijn ook nog beroepspensioenfondsen, waar mensen samen pensioen opbouwen die allemaal hetzelfde beroep uitoefenen waarbij ze niet bij iemand in dienst zijn. Bijvoorbeeld apothekers of fysiotherapeuten.

 • Wat is een Algemeen Pensioenfonds (APF)?

  Een APF is een ‘gewoon’ pensioenfonds, zoals ons fonds. Het grote verschil is dat er één professioneel bestuur is dat binnen één pensioenfonds voor meerdere werkgevers (verschillende) pensioenregelingen uitvoert. Het bestuur komt dus niet meer uit onze eigen onderneming en heeft geen banden met onze branche, maar bestaat uit pensioenprofessionals. Ze hebben geen ‘groen bloed’, maar wel veel verstand van pensioenen. Je pensioen is daar in goede handen.

 • Wat is een kring?

  In een APF kunnen werkgevers kiezen om hun pensioenregeling in een kring onder te brengen. In een kring zit één bepaald soort pensioenregeling. In een pensioenregeling staat hoe je je pensioen opbouwt, bijvoorbeeld hoeveel premie je betaalt en hoeveel pensioen je daarvoor terugkrijgt. Er kunnen meer werkgevers in één kring zitten als ze precies dezelfde pensioenregeling hebben. Binnen die kring delen de deelnemers risico’s met elkaar, zoals dat ook gebeurt in een ‘gewoon’ pensioenfonds. Bijvoorbeeld bij arbeidsongeschiktheid (dat je toch een pensioen opbouwt) of overlijden (dat je partner een uitkering krijgt). Bij de APF krijgen wij straks een eigen kring voor onze basispensioenregeling.

 • Wat is een Belanghebbendenorgaan (BO)?

  Een BO doet binnen een kring van een APF (bijna) hetzelfde wat het Verantwoordingsorgaan (VO) bij ons fonds doet: de medezeggenschap regelen voor alle mensen die hun pensioen bij het fonds hebben. Pensioenfondsbesturen moeten namelijk periodiek verantwoording afleggen over het gevoerde beleid aan (vertegenwoordigers van) alle belanghebbenden: deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en werkgevers. Centraal staat de vraag of het bestuur in zijn besluiten rekening heeft gehouden met de belangen van álle belanghebbenden. Een APF moet voor elke collectiviteitskring een medezeggenschapsorgaan instellen. Het BO heeft adviestaken, aangevuld met goedkeuringsrechten voor besluiten die de risicoverdeling of het voorbestaan van het pensioenfonds raken. Net als bij een VO zitten in de BO vertegenwoordigers van alle belanghebbenden: werkgever, pensioengerechtigden en deelnemers.

 • Waarom kiest ons fonds voor een Algemeen Pensioenfonds?

  Er is geen tijd of capaciteit nodig vanuit de werkgever voor bemensing van een fondsbestuur. Dat is een voordeel naar de toekomst toe. We hebben nu een goed bestuur, maar de eisen van de wetgever en de toezichthouders aan deze bestuurders nemen toe. Daardoor wordt het voor ons fonds steeds moeilijker om goede mensen te vinden voor het fondsbestuur die dit werk naast hun werk voor Sligro Food Group op een goede manier erbij kunnen doen. Vorig jaar is ons bestuur daarom uitgebreid met twee bestuurders van buiten onze onderneming: Judith van de Ree en Rob Oosterhout.
  Doordat een APF voor meer werkgevers de uitvoering regelt, kunnen we de kosten delen met anderen. Daardoor is de APF goedkoper dan het hebben van een eigen pensioenfonds. Omdat we een eigen kring krijgen, kunnen we de herkenbaarheid van onze eigen pensioenregeling behouden tegen acceptabele kosten.

 • Hoe actueel is de informatie op www.mijnpensioenoverzicht.nl?

  Vanwege de verhuizing is de informatie die je ziet op de nationale website www.mijnpensioenoverzicht.nl tijdelijk niet actueel. Direct na 1 oktober 2019 zullen daarop nog de niet-omgezette pensioenen (op 67 jaar) zichtbaar zijn. In de loop van december 2019 zal AZL bij het nationaal pensioenregister de omgezette pensioenen (op 68 jaar) aanleveren. Op deze site moet vanaf 1 oktober 2019 ook een pensioenverwachting van je pensioenen op de pensioendatum te zien zijn op basis van een verwacht, goed en slecht weer scenario. Ook deze scenario’s zullen door de verhuizing pas later zichtbaar zijn.

  Begin april 2020 wordt de informatie op de nationale website www.mijnpensioenoverzicht.nl volledig geactualiseerd. CB APF levert de nieuwe gegevens hiervoor aan bij de nationale website. Vanaf dat moment is de informatie op deze website weer up-to-date, inclusief de pensioenverwachting in 3 scenario’s.